Stanovy a dokumenty sdružení MEDISPA

Činnost sdružení MEDISPA se řídí jeho stanovami a dalšími dokumenty. Členy zájmového sdružení jsou poskytovatelé lázeňské péče a Karlovarský kraj.

Stanovy sdružení MEDISPA 

Definice pojmů

Uvedené pojmy mají v následujícím textu definovaný význam, začínají-li velkým písmenem a z kontextu nevyplývá opak.

 • Stanovy znamenají stanovy zájmového sdružení právnických osob MEDISPA
 • Sdružení znamená zájmové sdružení právnických osob MEDISPA
 • ObčZ znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • ObchZ znamená zákonč. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • ZP ČR znamená Zdravotní pojišťovny České republiky
 • ZP EU znamená Zdravotní pojišťovny Evropské unie
 • SLL ČR znamená Svaz léčebných lázní České republiky
 • SLM ČR znamená Sdružení lázeňských míst České republiky
 • EHV (ESPA) znamená Evropský svaz léčebných lázní
 • NFHR ČR - HOREKA znamená Národní federace hotelů a restaurací ČR
 • ČIL MZ ČR znamená Český inspektorát lázní a vřídel na Ministerstvu zdravotnictví ČR
 • SPLZAK znamená Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
 • VZP znamená Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • CREDO znamená základní a minimální kvalitativní podmínky Evropského svazu lázní.
 • KÚ KK znamená Krajský úřad Karlovarského kraje
 • KK znamená Karlovarský kraj

Založení sdružení

Sdružení bylo založeno zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 29.06.2005 zakládajícími členy sdružení, dle ustanovení § 20f ObčZ.

Sdružení je registrováno KÚ KK pod ev. číslem I/2005, č.j. 3979/LS/05

Název sdružení

1.3.1. Sdružení je založeno pod názvem "MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob".

Identifikační číslo sdružení

Sdružení bylo přiděleno identifikační číslo (IČ) 75053829

Sídlo sdružení

Sídlem sdružení je: Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 21

Doba trvání sdružení

Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

Sdružení může zaniknout rozhodnutím členské schůze 2/3 většinou všech řádných členů Sdružení.

Před zrušením Sdružení musí být provedena likvidace.

Likvidátorem sdružení bude majetkoprávní odbor KÚ KK.

Sdružení zaniká výmazem z evidence vedené KÚ KK.

Předmět činnosti sdružení

Předmětem činnosti sdružení je tento soubor dílčích činností:

 • sdružuje akreditované lázeňské organizace, které jsou právnickou osobou
 • kontroluje dodržování členských podmínek
 • poskytuje členům úřední ověření kvalitativní úrovně ve vztahu k ČIL MZ ČR, ZP ČR, ZP EU, cestovním kancelářím a individuálním zájemcům o lázeňskou léčbu
 • informuje o kvalitativně akreditovaných lázních na webových stránkách institucí včetně Karlovarského kraje
 • připravuje a realizuje návrh vnějšího označení členů (znak, logo apod.)
 • komunikuje se ZP ČR na téma dodržování kvality lázeňské léčebné péče
 • upřesňuje členské podmínky podle vývoje legislativy ČR a EU
 • spolupracuje se SLL ČR a SLM ČR jakož i přímo či zprostředkovaně s EHV (ESPA) – orgánem EU a dalšími vhodnými partnery
 • organizuje obecně dobrovolné členství
 • členy sdružení jsou organizace poskytující příspěvkovou i komplexní lázeňskou léčbu. U lázeňských zařízení poskytujících komplexní lázeňskou péči jsou členy sdružení právnické osoby, splňující klasifikaci ubytovacích zařízení dle oficiální metodiky NFHR ČR- HOREKA ve standardu *** a vyšším. V případě poskytování gastronomických služeb je nezbytné dodržování zásad HACCAP.

Členové sdružení MEDISPA

 • Karlovarský kraj
 • Alžbětiny Lázně Karlovy Vary
 • Imperial Karlovy Vary
 • Lázně Františkovy Lázně
 • Léčebné lázně Jáchymov
 • Léčebné lázně Lázně Kynžvart
 • Léčebné lázně Mariánské Lázně
 • Monti Spa Františkovy Lázně
 • Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Dokumenty sdružení MEDISPA

Ke stažení ve formátu PDF

pdf.png Žádost o členství

pdf.png Průběh certifikačního řízení

pdf.png Certifikační kritéria

pdf.png Klasifikace AHR pro účel certifikace MEDISPA

pdf.png Licenční smlouva MEDISPA

pdf.png Zápis z hodnocení certifikačních kritérií MEDISPA

pdf.png Stanovy sdružení MEDISPA

 

Kalendář akcí

Garantovaná lázeňská péče